Obowiązki chlebodawcy wobec zatrudnionego

Obowiązki chlebodawcy względem pracobiorcy możemy podzielić na ogólne i szczegółowe. Wszystkie zobowiązania wypływają z przepisów kodeksu pracy bądź przepisów szczegółowych.

Obowiązek angażowania zatrudnionego jak też obowiązek wypłacania osobie zatrudnionej wynagrodzenia za wykonaną pracę są to dwa najistotniejsze generalne obowiązki chlebodawcy. Chlebodawca obowiązany jest przyjmować do pracy pracobiorców zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym pracobiorcy, a również stanem jego zdrowia. Pracodawca winien zaaranżować proces wytwórczy jak też zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym porządku fabrykacji. Szczegółowo przejawia się to w tym, iż pracodawca ma zadanie dostarczenia pracownikom: sprzętów a także surowców niezbytecznych do wykonywania poleconej pracy, wyekwipowania pracobiorców w odzież ochronną i zaopatrzenia pracobiorców w rynsztunek ochrony osobistej.
kurs bhp

Autor: Baumit
Pracodawca powinien dodatkowo czuwać nad tym, by wiążący w zakładzie porządek fabrykacji był egzekwowany poprzez pracowników. W owym celu powinien wydać regulamin pracy jak też wszelkie wewnętrzne rozporządzenia, jakie mają temu służyć. Chlebodawca powinien każdemu z pracowników zapewnić również tzw. kurs BHP. Chlebodawca winien użyczać pracobiorcom pomocy w podnoszeniu kwalifikacji. To nawiasem mówiąc jedna z zasadniczych reguł prawa pracy. Chlebodawca winien wspomagać pracownika tak w dokształcaniu się, jak i w doskonaleniu zawodowym.

Prawa do takiej wsparcia mają w pierwszej kolejności ci pracownicy, jacy przez wzgląd na zajmowane stanowisko obowiązani są do podwyższania owych kwalifikacji, jakie już mają.